ชั่วโมงแห่งความคิดดี พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก

ISBN:

Published:

Paperback

149 pages


Description

ชั่วโมงแห่งความคิดดี  by  พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก

ชั่วโมงแห่งความคิดดี by พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, RTF | 149 pages | ISBN: | 9.17 Mb

พระอาจารยมิตซูโอะ คเวสโก เคยกลาวไววา คนเราชอบใหความสำคัญกับหัวใจตนเองเปนอันดับสุดทายเสมอ โดยลืมไปวา หัวใจนีเอง ทีเปนจุดกำเนิดของความสุขทังมวลทีมนุษยทุกคนปรารถนาถึงเวลาทีเราจะคิดถึงแตสิงดีๆ แลว หรือยังชัวโมงแหงความคิดดี หนังสือธรรมะทีไดMoreพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก เคยกล่าวไว้ว่า คนเราชอบให้ความสำคัญกับหัวใจตนเองเป็นอันดับสุดท้ายเสมอ โดยลืมไปว่า หัวใจนี่เอง ที่เป็นจุดกำเนิดของความสุขทั้งมวลที่มนุษย์ทุกคนปรารถนาถึงเวลาที่เราจะคิดถึงแต่สิ่งดีๆ แล้ว หรือยังชั่วโมงแห่งความคิดดี หนังสือธรรมะที่ได้รับความนิยมสูงสุดของพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก แนะวิธีเตือนใจตนเองในทุกย่างก้าวชีวิต เรียนรู้การเจริญอานาปานสติด้วยการกำหนด ลมหายใจเข้าออก และแนะแนวทางแก้ไขตนเองเพื่อดำรงไว้ซึ่งการเป็นมนุษย์ที่เปี่ยมไปด้วยสติ สัมปชัญญะ สละซึ่งความไม่ชอบธรรมทั้งมวล โดยไม่ลืมที่จะหมั่นสร้างความดีซึ่งเป็นพื้นฐานชีวิตที่มนุษย์พึงกระทำด้วย การบำเพ็ญทาน 10 ประการ และวิธีกำหนด “ชั่วโมงแห่งความคิดดี” ของตนเอง สำรวจความรู้สึกนึกคิดของตนเองตลอดเวลาเพื่อไม่ให้มีคำว่าทุกข์ใจ และละเลิก การคิดร้ายต่อผู้อื่นไปในคราวเดียวกันดูแลสุขภาพใจของตนเองให้แข็งแรง เพื่อรักษาไว้ซึ่งความคิดดี คิดถูก คิดชอบ แล้วล้างตะกอนในใจให้หมดสิ้นไปในวันนี้ เพื่อพบกับความสุขแท้จริงอย่างที่หัวใจต้องการEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "ชั่วโมงแห่งความคิดดี":


karinaseweryn.pl

©2012-2015 | DMCA | Contact us